preskoči na sadržaj

Srednja škola Gračac

 

PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ISPITNOG POVJERENSTVA I DEŽURNIH NASTAVNIKA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

Na temelju članka 82. stavka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 i 86/12), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi Pravilnik o polaganju državne mature.

Državna se matura provodi polaganjem ispita državne mature.

Ispiti državne mature ispiti su iz općeobrazovnih predmeta.

Ispiti državne mature na standardizirani se način provode u cijeloj državi u isto vrijeme i pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve učenike, odnosno pristupnike.  Ispite provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji sa školama i ostalim javnim ustanovama uključenim u provedbu ispita državne mature.

Sve osobe uključene u organizaciju i provođenje državne mature dužne su čuvati tajnost podataka o čemu potpisuju izjavu čiji obrazac odlukom propisuje Centar, sukladno Statutu  Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (Narodne novine, broj 1/06).

 

Školsko ispitno povjerenstvo

Pripremne i druge radnje u svezi s organizacijom i provedbom državne mature u školi provodi školsko ispitno povjerenstvo.

Ispitno povjerenstvo čine:ravnatelj koji je po položaju predsjednik povjerenstva i šest članova iz reda nastavničkoga vijeća od kojih je jedan ispitni koordinator.

Ravnatelj imenuje ostale članove ispitnoga povjerenstva u rujnu za tekuću školsku godinu, a za svaki ispitni rok za provedbu ispita ravnatelj imenuje dežurne nastavnike.

Plan i program rada ispitnoga povjerenstva i dežurnih nastavnika tijekom provedbe ispita državne mature dio je godišnjega plana i programa rada škole.

Ispitno povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

– utvrđuje preliminarni popis pristupnika za polaganje ispita na temelju zaprimljenih predprijava i dostavlja ga Centru,

– utvrđuje konačan popis pristupnika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita i dostavlja ga Centru,

– odlučuje o opravdanosti naknadne prijave ispita državne mature, promjeni prijavljenih ispita državne mature i odjavi ispita državne mature,

– odlučuje o opravdanosti nepristupanja pristupnika polaganju ispita,

– prati provedbu ispita državne mature,

– zaprima i rješava prigovore pristupnika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovore pristupnika na ocjene te utvrđuje opravdanost prigovora i o tome obavještava Centar u roku od 48 sati na način koji propisuje Centar,

– utvrđuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita,

– obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita.

 

Ispitno povjerenstvo dužno je biti nazočno na ispitnim mjestima tijekom cijele provedbe državne mature i ispita državne mature.

Temeljem odluke ravnatelja od 18. rujna 2018. godine osniva se školsko ispitno povjerenstvo za provođenje državne mature.

 

Školsko ispitno povjerenstvo čine:

1. Ivana Jelinčić Lasić, dipl.psi. – ravnateljica

2. Leo Zorica, prof. kineziologije - ispitni koordinator

3. Filip Bach, dipl.inž. šumarstva – član povjerenstva, zamjenik koordinatora

4. Damir Dragoslavić.dipl. ekonomist- član povjerenstva

5.Jadranka Šimić, prof. pedagogije i filozofije - član povjerenstva

6. Julijan Sutlović, mag. geografije; mag. ekonomije - član povjerenstva

7. Anela Jurin, prof. hrv.jez. i književnosti- član povjerenstva

 

 

Dežurni nastavnici:

 

Za vrijeme pisanja ispita u ispitnoj prostoriji u kojoj ispit polaže do 15 učenika dežurna su dva nastavnika od kojih je jedan voditelj ispitne prostorije. U ispitnim prostorijama s više učenika, broj dežurnih nastavnika povećava se za jednoga dežurnog nastavnika za svakih 15 učenika.

Dežurni nastavnici ne smiju biti nastavnici predmeta iz kojega se polaže ispit.

Voditelj ispitne prostorije:

– proziva učenike koji polažu ispit u toj prostoriji,

– provjerava identitet prozvanoga učenika (prema Obrascu o pristupanju i ponašanju pristupnika),

– upisuje u Obrazac dolazak učenika te ga usmjerava na njegovo mjesto,

– čita upute za provedbu svakoga pojedinog ispita,

– uručuje ispitni materijal pristupnicima,

– provjerava ispravnost ispitnoga materijala,

– obavještava ispitnoga koordinatora u slučajevima kada uoči neispravnost ispitnoga materijala i isti zamjenjuje ispravnim,

– u slučaju neispravnoga zvučnog zapisa ili uređaja za reprodukciju zvuka prekida ispit, osigurava da učenici ne napuste ispitnu prostoriju i u najkraćem roku zamjenjuje neispravan uređaj ili zapis,

– po završetku ispita preuzima ispitni materijal, provjerava je li sav ispitni materijal uložen u omotnicu za povrat ispitnoga materijala i označen identifikacijskom oznakom te zatvara omotnicu s ispitnim materijalima,

– ispitni materijal iz ispitne prostorije i izvješće o provedbi ispita predaje ispitnome koordinatoru.

 

Uz voditelja ispitne prostorije u dijelu poslova iz stavka 1. ovoga članka sudjeluju i dežurni nastavnici.

 

Školski ispitni koordinator:

Poslovi i odgovornost ispitnoga koordinatora jesu:

– osiguravanje i provjeravanje popisa i prijava učenika za ispite,

– raspoređivanje učenika u skupine po ispitnim prostorijama,

– zaprimanje, zaštita i pohranjivanje ispitnih materijala,

– određivanje i pripremanje prostorija za provođenje ispita,

– nadzor provođenja ispita i osiguravanje pravilnosti postupka provedbe ispita,

– povrat ispitnih materijala Centru,

– informiranje svih učenika o sustavu vanjskoga vrjednovanja i zadatcima i ciljevima vrjednovanja,

– sastajanje s dežurnim nastavnicima, upućivanje istih u njihove dužnosti, obveze i odgovornosti te predaja potrebnoga materijala,

– savjetovanje učenika o odabiru ispita izbornoga dijela državne mature,

– informiranje učenika o postupku provođenja ispita te koordiniranje prijavljivanja za ispite na razini škole,

– vođenje brige u školi o provedbi prilagodbe ispita za učenike s teškoćama,

– informiranje nastavnika o sustavu, zadatcima i ciljevima vanjskoga vrjednovanja te savjetovanje i pružanje podrške,

– sudjelovanje na stručnim sastancima koje organizira Centar,

– organiziranje tematskih sastanaka na kojima se raspravlja i informira o svim pitanjima i novostima u svezi s vanjskim vrjednovanjem,

– osiguravanje pravovremene dostupnosti informacija i publikacija za nastavnike,

– surađivanje s roditeljima u savjetovanju učenika glede odabira ispita izbornoga dijela državne mature,

– unošenje podataka u Središnji registar državne mature,

– unošenje prijava za ispite u suradnji s učenicima

– ispisivanje i podjela svjedodžbi i potvrda o državnoj maturi.

 

U slučaju spriječenosti poslove ispitnoga koordinatora obavlja osoba koja ga zamjenjuje. Ispitnoga koordinatora i osobu koja ga zamjenjuje imenuje ravnatelj Centra na prijedlog ravnatelja škole za svaku školsku godinu, s pravom ponovnoga imenovanja.

Za školsku godinu 2020./2021. školski ispitni koordinator je Leo Zorica, prof.

Za zamjenika školskog ispitnog koordinatora imenovan je Filip Bach, dipl.inž.. 

 

Kalendar polaganja ispita državne mature u školskoj godini 2020./2021.

Kalendar polaganja ispita državne mature u školskoj godini 2020./2021. utvrđuje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Kalendar polaganja ispita školsko ispitno povjerenstvo dužno je objaviti na školskoj oglasnoj ploči najkasnije do 30. rujna 2020.godine.

Kalendar državne mature za školsku godinu 2020./2021. Ljetni rok planiran je od 1. lipnja 2020. do 29. lipnja 2020.g.

Kalendar provedbe obveznih predmeta: 

 

Datum

Ispit

24. lipnja

Hrvatski jezik osnovna i viša razina (test)

25. lipnja

Hrvatski jezik osnovna i  viša razina (esej)

04. lipnja

 Engleski jezik osnovna i viša razina

21. lipnja

Matematika osnovna i viša razina

 

 

Objava rezultata: 13.07.2021.

Rok za prigovore: 15.07.2021.

Konačna objava rezultata: 20.07.2021.

Podjela svjedodžbi: 22.07.2021. 

 

 

Kalendar polaganja obveznih ispita državne mature u jesenskom roku 2020./2021. 

Datum

Ipit

23. kolovoza

Engleski jezik osnovna i viša razina

30. kolovoza

Hrvatski jezik osnovna i viša razina (test)

31. kolovoza

Hrvatski jezik osnovna i viša razina (esej)

25. kolovoza

Matematika osnovna i viša razina

 

Objava rezultata: 08.09.2021.

Rok za prigovore: 10.09.2021.

Konačna objava rezultata: 15.09.2021.

Podjela svjedodžbi: 17.09.2021. 

 

Raspored i provođenje dežurstava na ispitima državne mature ovisit će o prijavi učenika za polaganje pojedinih izbornih i obveznih predmeta državne mature.

 


Školsko ispitno povjerenstvo

Pripremne i druge radnje u svezi s organizacijom i provedbom državne mature u školi provodi školsko ispitno povjerenstvo. Ispitno povjerenstvo čine: ravnatelj koji je po položaju predsjednik povjerenstva i šest članova iz reda nastavničkoga vijeća od kojih je jedan ispitni koordinator. Ravnatelj imenuje ostale članove ispitnoga povjerenstva u rujnu za tekuću školsku godinu, a za svaki ispitni rok za provedbu ispita ravnatelj imenuje dežurne nastavnike. Plan i program rada ispitnoga povjerenstva i dežurnih nastavnika tijekom provedbe ispita državne mature dio je godišnjega plana i programa rada škole.

Ispitno povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

– utvrđuje preliminarni popis pristupnika za polaganje ispita na temelju zaprimljenih predprijava i dostavlja ga Centru,

– utvrđuje konačan popis pristupnika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita i dostavlja ga Centru,

– odlučuje o opravdanosti naknadne prijave ispita državne mature, promjeni prijavljenih ispita državne mature i odjavi ispita državne mature,

– odlučuje o opravdanosti nepristupanja pristupnika polaganju ispita,

– prati provedbu ispita državne mature,

– zaprima i rješava prigovore pristupnika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovore pristupnika na ocjene te utvrđuje opravdanost prigovora i o tome obavještava Centar u roku od 48 sati na način koji propisuje Centar,

– utvrđuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita,

– obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita. 

 

Ispitno povjerenstvo dužno je biti nazočno na ispitnim mjestima tijekom cijele provedbe državne mature i ispita državne mature. Temeljem odluke ravnateljice Škole osniva se školsko ispitno povjerenstvo za provođenje državne mature.

Školsko ispitno povjerenstvo čine:

1. Ivana Jelinčić Lasić, dipl.psi. – ravnateljica

2. Leo Zorica, prof. kineziologije - ispitni koordinator

3. Filip Bach, dipl.inž. šumarstva – član povjerenstva, zamjenik koordinatora

4. Damir Dragoslavić.dipl. ekonomist- član povjerenstva

5.Jadranka Šimić, prof. pedagogije i filozofije - član povjerenstva

6. Julijan Sutlović, mag. geografije; mag. ekonomije - član povjerenstva

7. Anela Jurin, prof. hrv.jez. i književnosti- član povjerenstva 


 

HRT-ova ekipa posjetila Srednju školu Gračac 

Što su zabilježile kamere možete pogledati na sljedećem linku:

https://magazin.hrt.hr/mladi/

skola-po-mjeri-ucenika-1-11365897 

 

(P) ostanimo financijsko i digitalno pismeni

 

Galerija: 

Vidi slike

 

Anketa za roditelje: 

Ispuni anketu

 

Priloženi dokumenti:
1. obavijest.docx
2. obavijest.docx

 

Erasmus+ projekt

E-dnevnik

Facebook stranica škole

Kalendar polaganja državne mature

 

 HŽ Infrastruktura - brošura za učenike

« Travanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji

Obavijest učenicima putnicima

Obavijest o mogućem naknadnom unosu osobnih identifikacijskih podataka članova kućanstva.

Priloženi dokumenti:
Obavijest ucenicima putnicima.docx

Obavijest za roditelje
ŠK i GPP za 2023/24

Školski kurikulum 2023./2024.

Godišnji plan i program rada 2023./2024.

 

GDPR - SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Kontakt:

e-mail: ss-gracac@ss-gracac.skole.hr

Tel.: 023/773 870

Fax.: 023/773 873

Zakoni i propisi vezani uz područje rada
Akti škole
Vremenici

Vremenik izradbe i obrane završnog rada za šk. godinu 2023./24.

Duplikati i potvrde

Izdavanje duplikata svjedodžbi i potvrda.

Oglašavanje nevažećih dokumenata

Priloženi dokumenti:
OBRAZAC ZA DUPLIKAT SVJEDODZBI.doc

Popis udžbenika
Kalendar aktivnosti

CMS za škole logo
Srednja škola Gračac / Školska 8, HR-23440 Gračac / ss-gracac.skole.hr / ss-gracac@ss-gracac.skole.hr
preskoči na navigaciju